www.gentoo-srbija.org
emerge -u Life

emergence 
gentoo
Gentoo Linux je specijalna vrsta Linuxa koja mo¾e biti optimizovana i prilagoðena za bilo koji procesor, aplikaciju ili potrebu.
Ekstremno dobre performanse, lakoæa konfigurisanja i velika zajednica korisnika i programera su osobine koje krase Gentoo....^-->

www.gentoo-srbija.org09. novembar 2004

NOVI http://www.gentoo-srbija.org

Polako i sigurno se zajednica ljudi, koji vole i koriste Gentoo Linux , udru¾uje i ¹iri. To dokazuje, na¹ novi izgled site'a. Koji je nastao na na¹em, za sada ne tako velikom, forumu a predlog za header i finalnu verziju istog je uradio jedan od gentuniana popac. Hvala na podr¹ci!

Site je, pored novog header'a, "pretrpeo" jo¹ neke minimalne izmene. Bilo kako bilo, na ovom postu, mo¾ete prodiskutovati o sada¹njem izledu ili mo¾da predlo¾iti ne¹to sasvim drugo:)
Jo¹ jedna va¾na stvar je da je krenuo update dokumentacije, i da æe u narednom periodu update biti èe¹æi.
Ohrabrujuæa je èinjenica da za ovo kratko vreme imamo 15 registrovanih korisnika na forumu, i da broj poseta svakog dana raste.

www.gentoo-srbija.org09. novembar 2004

FORUM - www.verat.net iza¹ao u sustet!

Na¹ hosting provajder www.verat.net je juèe, nakon ¹to smo ih kontaktirali, iskljuèio opciju u PHP'u magic_quote, koja je pravila velike probleme na forumu.
U bb_codes, paste Java skripta, koja zamenjuje ruèno uno¹enje bold, italic, underline u textu, nije radila jer je dodavala nepotrebne back-slash'ove u linku, koji kao takav nije funkcionisao.
Dosada¹nji korisnici su imali prilike da vide kako to izgleda i sreæni smo da buduæi neæe:).
Sad je sve pod kontrolom i sve funkcioni¹e!

U narednom periodu nas oèekuje, implementacija novih funkcija i pobolj¹anje forum'a.

www.gentoo-srbija.org02. novembar 2004

Vidalinux Desktop OS 1.0

Vidalinux Desktop OS distribucija je sna¾na, stabilana i laka za kori¹æenje. Vidalinux je open sors projekat Vidalinux.com'a. Projekat je baziran na Gentoo Linux'u i anaconda grafièkom instaleru iz RedHat Inc. Desktop komponente su bazirane na najboljim open sors projektima kao ¹to su GNOME grafièko okru¾enje, OpenOffice ,Ximian alate za produktivnost, Mozilla browser, Evolution mail i kalendar klijent, Gentoo Linux sistem i Portage paket menad¾er zadu¾en za instalaciju, organizaciju i update najnovijih paketa.
Vidalinux Desktop OS je jedini sistem koji ukljuèuje dodatne multimedijane aplikacije i aplikacije za produktivnost namenjene home user'ima. To su media player'i, browser plagin'ovi za Flash, RealPlayer, PDF viewer, grafièki dizajn, aplikacije za obradu zvuka i administrativni alati.
Vidalinux Desktop OS je baziran na kernelu 2.6.8.1, koji ukljuèuje pobolj¹anja u razlièitim oblastima, kao ¹to su podr¹ka za Reiser4, podr¹ka za AMD64, wireless drajveri, skalabilnost i performanse.
Cene Vidalinux'a pogledajte na store.vidalinux.com, dok se download ISO slika mo¾e pronaæi u dve verzije: torent ili mirori.

www.gentoo-srbija.org29.oktobar 2004

Takmièenje za redizajn www.gentoo.org'a, zavr¹eno!

18.tog oktobra, takmièenje na gentoo.org forumu za kompletan redizajn zvaniènog sajta je zavr¹eno. Kao pobednik je iza¹ao Aaron Shi. Kako to otprilike izgleda pogledajte dizajn main strane i handbook dizajn. Sada, nakon zavr¹enog takmièenja, tim programera radi zajedno s Aaron Shi'jem na daljem pobolj¹anju dizajna. Pobolj¹anja se baziraju na na komentarima koji su poslati u toku takmièenja.
Sledeæa stvar je da su stranice bazirane na XHTML'u.
Veæina Gentoo programera brine o standardima; ali bez iznenaðenja kada budete èuli da su planovi Gentoo.org'a da koriste odgovarajuæe standarde kao ¹to su XHTML i CSS. Trenutno je kompletan sajt pisan u XML'u a biæe konvertovan u XHTML uz kori¹æenje XSL transformacija. Odatle, je na kraju, poslednji korak, integracija XHTML koda u postojeæe XSL stylesheet'ove.
Kako æe sve ovo izgledati na kraju, ostaje da se vidi. Mislimo da nema sumnje u kad su Gentoo programeri u pitanju. U svakom sluèaju pogledajte screenshot'ove i uverite se u, zaista dobar, rad Aarona Shi'ja.

www.gentoo-srbija.org21.oktobar 2004

Handbook Update

Oficijalni Gentoo Handbook sad ima novu temu Working with Portage - "Rad s Portage'om", u delu gde se obja¹njava Portage, alat za menad¾ment softwera. Takoðe, "Rad s Portage'om" je doneo nekoliko update'ova, kao ¹to je novo poglavlje A Portage Introduction - "Uvod u Portage", koji sadr¾i osnovne Portage komande koje svaki korisnik treba da zna.

www.gentoo-srbija.org19.oktobar.2004

Gentoo 2004.3

Uskoro nam sti¾e Gentoo 2004.3 release: LiveCD test build'ovi za x86 i PPC æe uskoro biti dostupni za download . Obe arhitekture, x86 i PPC su na ivici finalnog pregleda, i uskoro se oèekuje prijavljivanje bagova na Gentoo bugzill'i pre nego se pojave na mirorima. Komentari test korisnika (testera) su dobrodo¹li pre ukljuèivanja "po¹tovanih" arhitektura u grupu "ready for release".

www.gentoo-srbija.org27.oktobar.2004

Novi Portage 2.0.51

Odr¾avati Linux sistem potpuno zdravim i u dobroj formi nije moguæe bez njegovog core toolchain'a. Ne treba postavljati pitanja oko uzbuðenja kada je reè o Portage release'ma koji generalno dosti¾u najveæi opseg upadete'ova od bilo kojih drugih Gentoo alata. Pro¹le nedelje je Portage 2.0.51 markiran kao "stabilan" i pu¹ten na kori¹æenje. Portage je sada bogatiji nego ikada, podrazumeva se da je mnogo br¾i, i generalno je prihvaæen za dalja pobolj¹nja kao "najiskusniji" Gentoo paket menad¾er. Kompletan listing novih Portage karakteristika pogledajte na www.gentoo.org/news/20041021-portage51.xml kao zvanièno obave¹tenje.

www.gentoo-srbija.org18.oktobar.2004

Fluxbox

Prvog septembra Fluxgen aka Henrik, je pustio novu verziju neverovatno brzog, malog window menad¾era, koji je baziran na Blackbox'u, sada je za stepen bli¾i finalnoj verziji 1.0. Trenutni release Fluxbox'a u Portage'u je 0.9.10-r4. Nova verzija ispravlja bagove i donosi neke nove moguænosti. Kao na primer, pobolj¹ana brzina renderinga transparentnog menija , ispravljen bag kad je meni transparentan text vi¹e nije transparentan, nekoliko novih tema, dodata je moguænost ubacivanja ikonica u meni, poveæana brzina uèitavanja menija itd. Za kompletan listing pogledajte changelog. Na sajtu ikaro.dk mo¾ete pronaæi teme, stilove, vesti i jo¹ dosta zanimljivosti u vezi ovog malog èeda:)Poslednje diskusije na forumu:
  TEMA ZADNJI UÈESNIK OGLA©ENO

Emulatori

Miodrag

12 Nov, 2004
12:28:33

Ja cu gentoo na moj desktop

Miodrag

12 Nov, 2004
12:18:49

ebuild za LinuxCmd - uskoro i za dcplusplus client

Nemanja Jakovljevic

12 Nov, 2004
11:45:34

Novi izgled

z10n

12 Nov, 2004
10:06:49

stari hardovi?

gdanbo

12 Nov, 2004
00:15:29

KDE 3.3.1

popac

11 Nov, 2004
20:24:17

akcija: baner

Nemanja Jakovljevic

10 Nov, 2004
15:50:30

http://mirrors.playboy.com/

gdanbo

8 Nov, 2004
23:06:31

String funkcije

Nemanja Jakovljevic

8 Nov, 2004
17:17:08

!VA®NO! - BB CODES!

gen2team

8 Nov, 2004
14:31:55