Pretra¾ivanje
Slashdot
• Patent Concerns Unlikely To Nix Munich Linux Plan
• What The Bubble Got Right
• Open Source Speech Recognition - With Source
• Nintendo DS Network
• Origins Mini-Series Airs Tonight
• Real Presidential Debates
• Simulations and the Future of Learning
• Canon's new 16.7MP Digital SLR, with WiFi
• 11,000 Words on the Star Wars Trilogy DVDs
• SunnComm - Bomb or DRM Success Story?
Linux Today
• LinuxInsider: Mambo Lessons Come Down to Law
• The Register: L-I-N-D-O-W-S Goes Up For Sale on eBay
• The Register: Red Hat Opens Losing Propaganda Offensive Against Sun
• Tonight Live: RSS and iPodder the Future of Delivery on The Linux Show
• NewsForge: Lycoris Acquires Mitel SME Server Spin-Off
• Reuters: Munich Set to Approve Linux Despite Patent Worries
• Yahoo!/Investor's Business Daily: Linux Could Become A Big Force In The Weather-Forecas ting Field
• Linux.com: Gentoo in the Server Room?
• OSNews: Ubuntu Linux 4.10 Preview
• Computerworld: ETrade Beats the Clock
The Register
• Red Hat hates money, which makes it better than Sun
• Motorola sends 1,000 drones packing
• Memo to Carly - HP customers need help!
• RIAA hunts for Leader of the Pack
• The CD is king
• Dell jumps on UK recycling bandwagon
• Lexar device puts passwords at your fingertips
• Get ready for biometrics at work
• Sony Vaio Pocket VGF-AP1L digital music player
• Amazon, Microsoft set legal dogs on phishers, spammers
NewsForge
• How to find and fix the top five Web application vulnerabilities
• Xybernaut tries on Linux for flexible fit
• Lycoris acquires Mitel SME Server spin-off
• Italy is open for penguin business
• 'Know Your Enemy': Everything you need to know about honeypots
• Dear one-browser Web designers: Don't say I didn't warn you
• Users care about data, not software
• 'Microsoft negotiates'
• Hardening the PAM framework
• HP's NX5000 Linux notebook: A breach of the Windows wall?
Linuks.org
• Evolution 2.0
• AfterStep 2.0
• Gnome 2.8
• GCC 3.4.2
• X.org X11 6.8
• OpenGL 2.0
• Linux za mala i srednja preduzeca
• Mozilla i OpenOffice.org partneri
• Linux prvi na embedded trzistu
• Linux pomaze Microsoftu?
HULK
• Traze se Linux strucnjaci
• Linux i ATI, bolji dani?
• Rishab Ayer Ghosh na LastTuesday-u u mami 28.09.04 u 19:00h
• Fedora Core 3 Test 2
• Konferencija: Jednostavno. ..Linux!
• The Linux Counter
• Torvaldsu nagrada The Economista
• MandrakeLinux 10.1 community
• Sun prodaje OpenOffice.Org Microsoftu?
• Najcool Linux box!
 
MyLinuxPortal
O.S.N.Y
Linux Srbija
linux.org.yu
kde.org.yu
my.linux.org.yu
Gde nabaviti Linux?
 
Vesti
Sistem administracija
Uputstva
Pitanja i odgovori
Mailing lista
Forum
IRC èat
 

Google
Web linuxserbia.com
Reiser4 24.08.2004. Autor: Boban Aæimoviæ
ReiserFS je najbr¾i journaling fajl sistem na Linuxu, toliko popularan i kvalitetan da se koristi po defaultu na distribucijama SuSE, Lindows, FTOSX i Gentoo, ali je prisutan i na Mandrakeu, Fedori i drugim Linux varijantama. Reiser4 je atomski fajl sistem, ¹to znaèi da se svaka operacija ili u potpunosti izvr¹ava ili se uop¹te ne izvr¹ava, ¹to dovodi do izvanredne otpornosti na gre¹ke nastale usled polovièno izvr¹enih operacija na fajl sistemu. Pored toga, Reiser4 sadr¾i i vrhunsku bezbednost dovoljnu da zadovolji i najo¹trije kriterijume. Nova verzija sadr¾i ispravke bagova i punu kompatibilnost sa nojnovijim verzijama kernela.

Obezbeðenje MySQL-a 23.08.2004. Autor: Boban Aæimoviæ
Linux.com je objavio jo¹ jedan interesantan èlanak iz domena bezbednosti. Radi se o uputstvu za obezbeðenje MySQL servera. Pored standardne procedure za bezbedno konfigurisanje ove popularne Open Source baze, u ovom èlanku mo¾ete da proèitate i kako da uradite chroot MySQL servera ili backup va¹e baze podataka.

PHP 5.0.0 14.07.2004. Autor: Boban Aæimoviæ
Nakon nekoliko godina mukotrpnog razvoja, izdata je nova generacija najpopularnijeg programskog jezika za izradu Web aplikacija. PHP 5.0.0 krasi potpuno novi, objektno orijentisani Zend Engine II, bolja podr¹ka za XML bazirana na izvrsnoj biblioteci libxml2 i mnogi drugi noviteti. Korisnike MySQL-a obradovaæe novo pro¹irenje, MySQLi, namenjeno verzijama MySQL 4.1 i novijim. Novi PHP mo¾ete preuzeti ovde.

Projekti IC ETF-a 07.07.2004. Autor: Boban Aæimoviæ
Inovacioni centar Elektrotehnièkog fakulteta u Beogradu je pokrenuo veoma zanimljiv projekat, èiji je primarni zadatak izrada nekoliko namenskih Linux distribucija namenjenih re¹avanju specifiènih problema u obrazovnim i drugim dr¾avnim institucijama Republike Srbije. Projekat æe biti baziran na osnovnoj distrubuciji, Ser Linux, iz koje bi se izvodile i namenske varijante namenjene pojedinim oblastima. Zahvaljujemo Marku Uskokoviæu na ovoj interesantnoj vesti.

Posao za PHP programera 26.05.2004. Autor: Boban Aæimoviæ
Preduzeæu Evizo doo, iz Po¾arevca, potreban PHP programer za stalni radni odnos. Potrebna znanja: PHP, SQL, engleski jezik, po¾eljno Perl. Kontakt telefon 012/214-270 ili e-mail office@evizo.com.

Fedora Core 2 19.05.2004. Autor: Boban Aæimoviæ
Da vas podsetimo, pre izvesnog vremena Red Hat je prestao sa razvojem sopstvene Linux distribucije op¹te namene i nastavio samo razvoj komercijalne verzije Red Hat Linux Enterprise. Razvoj distribucije op¹te namene prepu¹ten je Fedora Linux projektu, a ovih dana smo u prilici da testiramo njihovu novu verziju Fedora Core 2. Pored kernela 2.6, GNOME 2.6 i KDE 3.2.2, u novoj Fedori se nalaze i Xfce 4 (minijaturni window menad¾er), X11R6.7.0, Subversion 1.0 (VCS) i mnogi drugi noviteti. ISO CD i DVD fajlove mo¾ete prezeti ovde.

David - Windows programi na Linuxu 26.04.2004. Autor: Boban Aæimoviæ
Filipinska kompanija SpecOpS Labs je uznemirila Microsoft najavom re¹enja za izvr¹avanje Windows aplikacija i igara na Linuxu. Autori projekta David obeæavaju puno, ali za sada nije poznato da li æe ovaj softver nadma¹iti Wine. Ostaje da vreme poka¾e svoje.

Kako obezbediti sve¾u Linux instalaciju? 22.04.2004. Autor: Boban Aæimoviæ
Veæina Linux distribucija sadr¾i veliki broj serverskih aplikacija od kojih veæina dozvoljava razne vidove pristupa sa udaljenih raèunara. Pre nego pustite sve¾e instalirani Linux server online, potrebno je preduzeti veæi broj koraka u cilju obezbeðenja od nedozvoljenog pristupa. Osnovna pravila Linux bezbednosti mo¾ete proèitati na sajtu Linux.com.

Obezbeðenje sve¾e Linux instalacije, 1. deo
Obezbeðenje sve¾e Linux instalacije, 2. deo
Obezbeðenje sve¾e Linux instalacije, 3. deo

LizardTech protiv ER Mappera 30.03.2004. Autor: Boban Aæimoviæ
Na¹ saradnik, Stevan Josimoviæ, in¾enjer tehnièke podr¹ke u australijskoj firmi Earth Resource Mapping nam je dostavio veoma interesantnu vest o sudskom sporu u vezi patentnih prava na JPEG2000 i Wavelet kompresiju slika. Naime, kompanija LizardTech je tu¾ila ER Mapper zbog navodne povrede istih, ali je sud u Australiji doneo oslabaðajuæu presudu, èime je ER Mapper izborio pravo na kori¹æenje ovih tehnologija ne samo za sebe, veæ i za sve druge kompanije i pojedince.

Mozilla 1.7 beta - manja i br¾a 22.03.2004. Autor: Boban Aæimoviæ
Nova verzija Mozille ne sadr¾i puno noviteta, ali je zato 7% br¾a pri startovanju, 8% br¾a u radu, 9% br¾a pri skidanju strana i 5% manja u odnosu na prethodnu verziju. Zaista vredno hvale.

Mandrake Linux 10.0 15.03.2004. Autor: Boban Aæimoviæ
Mandrake Linux 10.0 je prva verzija ove distribucije koja sadr¾i kernel generacije 2.6. Novi kernel poveæava broj korisnika sa 65.000 na preko 4 milijarde, sadr¾i moguænost izvr¹avanja milijardu konkurentnih procesa istovremeno, pobolj¹ava performanse i skalabilnost, kao i interoperabilnost sa Windows sistemima zahvaljujuæi moguænosti èitanja i pisanja NTFS fajl sistema i podr¹ci za Windows Logical Disk Manager. Pored novog kernela, tu su i Samba 3.0, MySQL 4.0.18, PostgreSQL 7.4.1, Apache2, KDE 3.2, GNOME 2.4, OpenOffice 1.1, MandrakeGalaxy 2 desktop tema i mnogi drugi noviteti. Vi¹e informacija potra¾ite ovde.

XFree86 4.4.0 28.02.2004. Autor: Boban Aæimoviæ
Konaèno je iza¹la verzija 4.4 najpopularnijeg besplatnog X servera. Uz podr¹ku za nVidia GeForce FX5700 i pobolj¹ane drajvere za Intelove grafièke èipove 830M, 845G, 852GM, 855GM i 865G, dolazi i nova licenca koja nije dobro doèekana od strane Open Source zajednice. Ukoliko ne doðe do povratka na staru licencu, najverovatnije æe doæi do forka ovog projekta.

ProtOS 1.0 - prva srpska Linux distribucija 10.12.2003. Autor: Boban Aæimoviæ
"Protos je spoj stabilnog, funkcionalnog i profesionalnog naèina razmi¹ljanja o operativnim sistemima. To je Linux distribucija naprednih moguænosti sa potpunom podr¹kom za maternji jezik i æirilièno pismo. Baziran je na kernelu 2.4.20 i Red Hat 9.0 distribuciji" (preuzeto sa matiènog sajta). Nismo lièno bili u prilici da pogledamo ovu distribuciju, ali ¾elimo da podr¾imo svaku inicijativu za dalji razvoj Linuxa u Srbiji. Sajt ProtOS-a pogledajte ovde.

Re¹en problem sa LG èitaèima i Mandrake 9.2 28.11.2003. Autor: Boban Aæimoviæ
LG je, uprkos ranijim tvrdnjama da je sa njihovim CD èitaèima sve u redu i da ta kompanija jednostavno ne podr¾ava Linux, objavio update firmwarea za veliki broj CD èitaèa, kao i proceduru sa o¾ivljavanje prethodno onesposobljenih ureðaja. Novi firmware za LG CD èitaèe je na raspolaganju na sajtu LG-a, kao i na sajtu podr¹ke za Dell raèunare. Dakle, ukoliko imate LG CD èitaè, pre instalacije Mandrake Linux 9.2 uradite flash firmwarea. CD rezaèi, kombo ureðaji i DVD èitaèi/rezaèi marke LG radiæe ispravno i bez updatea.

Gimp 1.3.23 25.11.2003. Autor: Emil Radulovity
Vecina korisnika koja se ikada bavila grafikom na Linuxu dobro poznaje ovaj, iako mali, ali izuzetno moæan program. Na sajtu ovog projekta na¹la se i nova verzija koja ispravlja neke stare bugove i dodaje nove moguænosti. Novu verziju mozete preuzeti sa ove adrese.

Sledecih 15
Rubrike
ShellC/C++
PHPPerl
SolarisMySQL
IntervjuRazno
Informacije
FTP serveri:
Srbija
Ceo svet
Ostalo:
Na¹i baneri
Kontakt
Telekom ili Internet - pitanje je sad!

Posetite Linuks.org

Sponzor ftp.linux.co.yu
Novo na forumu
• Conexant HSF - GDE GRESIM ?
• Hvala, ali probano
• Re: Conexant HSF - GDE GRESIM ?
• Conexant HSF - GDE GRESIM ?
• Problemi sa 2.6.7
• Problem pri instalaciji Mandrake 10.0
• Problemi sa 2.6.7
• Problem pri instalaciji Mandrake 10.0
• Problemi sa 2.6.7
• acx111 ili ti ko je ovde lud?
Freshmeat
• Distributed Hardware Evolution Project 1.72
• SPADE 0.00
• Dowser 0.24
• ^txt2regex$ 0.8
• BugPort 1.133
• ActiveBPEL 0.9.8.5
• Gnoppix 0.8.1b4
• Run 3.0
• radmind 1.3.2
• schedtool 1.2
IceWALKERS
• Apache Server 2.0.52
• Epiphany 1.4.1
• PyGTK 2.3.97
• ABLE 2.1.0
• netwib 5.25
• netwox 5.25
• netwag 5.25
• Jxplorer 3.0
• cutter 1.02
• IBM Integrated Ontology Development Toolkit 1.0.0
Linux Security
• Fedora: CUPS update fixes a denial of service problem
• Mandrake: NetPBM update fixes a number of temporary file bugs
• Mandrake: Openoffice.org update fixes temporary file vulnerabilities
• Conectiva: imlib and imlib2 Fix for a buffer overflow
• Fedora: vnc update fixes several bugs
• Debian: getmail symlink vulnerability
• Gentoo: X.org, XFree86 Integer and stack overflows in libXpm
• Conectiva: kernel vulnerability fix
• Mandrake: webmin vulnerability
• Gentoo: apache Exposure of protected directories
Slika dana
 Slika dana
Arhiva
Humor
924334 poseta
 
Autorska prava     Legal Statement